Học bổng Lê Quý Đôn

QUY ĐỊNH

Xét cấp học bổng và thưởng khuyến khích

cho học viên quân sự hệ chính quy

(Kèm theo Quyết định số: 625 /QĐ-HV ngày 11//3/2009 của Giám đốc Học viện) 

          Điều 1. Đối tượng xét.

          Học bổng và thưởng khuyến khích xét cho các học viên quân sự hệ chính quy, cụ thể:

          Học bổng cho:                  -  Đào tạo đại học.

                                                  - Đào tạo Cao đẳng.

          Thưởng khuyến khích cho: - Đào tạo Chuyển cấp đại học.

                                                  - Đào tạo Chuyển loại kỹ sư.

          Điều 2. Quỹ học bổng.

          Quỹ học bổng được tạo ra từ nguồn tài trợ của các tổ chức xã hội, đoàn thể, các cá nhân và từ vốn tự có của Học viện. Riêng kinh phí cấp học bổng và thưởng khuyến khích cho học viên Bạn được lấy từ kinh phí đào tạo của Hệ Quốc tế.

          Điều 3. Thời gian xét, tiêu chuẩn và định mức.

          1. Thời gian xét: Mỗi năm học xét 2 đợt

          Đợt 1 xét vào tháng 2: lấy kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ I để xét.

          Đợt 2 xét vào tháng 10: lấy kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ II để xét.

          2. Tiêu chuẩn và định mức

          2.1. Đối với học bổng "Lê Quý Đôn":

- Kết quả rèn luyện tốt;

- Điểm trung bình chung (ĐTBC) học kỳ dự xét từ 9.00 trở lên và không có học phần nào dưới 7;

- Mỗi chuyên ngành đào tạo được xét không quá 1 suất học bổng;

          - Mỗi suất 1.000.000 đ (một triệu đồng). Cấp một lần, được lấy từ qũy học bổng của Học viện;

- Được cấp giấy chứng nhận "Đạt học bổng Lê Quý Đôn".

          2.2. Đối với học bổng "Loại A":

- Kết quả rèn luyện tốt;

- ĐTBC học kỳ dự xét từ 8.50 trở lên và không có học phần nào dưới 6;

- Mỗi suất 100.000 đồng/tháng (Một trăm ngàn đồng/01 tháng) cấp trong 5 tháng, được lấy từ qũy học bổng của Học viện;

- Được cấp giấy chứng nhận "Đạt học bổng loại A".

          2.3. Đối với học bổng "Loại B":

- Kết quả rèn luyện tốt;

- ĐTBC học kỳ dự xét từ 8.00 trở lên và không có học phần nào dưới 6;

          - Mỗi suất 60.000 đồng/tháng (Sáu mươi ngàn đồng/01 tháng) cấp trong 5 tháng, được lấy từ qũy học bổng của Học viện;

- Được cấp giấy chứng nhận "Đạt học bổng loại B ".

          2.4. Đối với học viên Lào và CamPuChia: Mỗi mức giảm 0,5 điểm và không có học phần nào dưới 5. Nếu không có học viên đủ tiêu chuẩn xét cấp học bổng thì được phép chọn 2 học viên tiêu biểu nhất để xét thưởng khuyến khích. Mức thưởng khuyến khích là 200.000 đồng/suất (Hai trăm ngàn đồng/01 suất). Lấy từ kinh phí đào tạo của Hệ Quốc tế.

          2.5.  Tiêu chuẩn và định mức xét thưởng khuyến khích:

          - Kết quả rèn luyện tốt, nếu là Đảng viên phải là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          - ĐTBC của học kỳ dự xét từ 8.00 trở lên và không có học phần nào dưới 6.

          - Mỗi suất 200.000 đồng/ suất (Hai trăm ngàn đồng/01 suất), lấy từ kinh phí huấn luyện (riêng học viên Lào và CamPuChia lấy từ kinh phí đào tạo của Hệ Quốc tế).

          Điều 4. Nguyên tắc chọn.

          - Chọn cấp học bổng theo thứ tự ĐTBC từ cao xuống thấp cho đủ số lượng đã định. Nếu có nhiều nguồn tài trợ học bổng thì học bổng cao sẽ trao cho người có ĐTBC cao hơn. ĐTBC tính theo “Quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy tại Học viện KTQS” và chỉ tính theo điểm thi lần một. Học viên là lớp trưởng, bí thư đoàn cơ sở, phó bí thư đoàn cơ sở, bí thư liên chi đoàn, bí thư chi đoàn, bí thư chi bộ được cộng thêm 0,1 điểm vào ĐTBC để xét (điểm cộng thêm chỉ được cộng một lần).

          - Mỗi học viên chỉ được xét cấp một loại học bổng.

          - Trường hợp nếu học viên đủ tiêu chuẩn xét cấp học bổng Lê Quý Đôn nhưng do quá về số lượng, thì được chuyển xuống mức thưởng khuyến khích. Mức tiền thưởng bằng học bổng loại A.

          - Nếu có nhiều học viên có ĐTBC và rèn luyện như nhau nhưng do quá số lượng phải lựa chọn thì xét thêm các tiêu chí khác như nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào (thuộc học kỳ dự xét).

          Điều 5. Phân bổ số lượng.

          1. Số lượng học bổng được cấp:

          Đối với học bổng "Lê Quý Đôn" mỗi chuyên ngành không quá 1 suất.

          Đối với học bổng "Loại A" và "Loại B", được phân như sau:

          1.1. Đợt 1:

          1.1.1.  Học viên đại học:

          a) Học viên Việt Nam

- Năm thứ nhất   : 06 suất  (Ngành cơ : 3 suất; Ngành điện: 3 suất)

- Năm thứ hai     : 06 suất  (Ngành cơ : 3 suất; Ngành điện: 3 suất)

- Năm thứ ba      : 04 suất  (Ngành cơ : 2 suất; Ngành điện: 2 suất)

- Năm thứ tư      : 04 suất  (Ngành cơ : 2 suất; Ngành điện: 2 suất)

- Năm thứ năm   : 04 suất  (Ngành cơ : 2 suất; Ngành điện: 2 suất)

- Học viên liên kết đào tạo với nước ngoài và các trường đại học ngoài quân đội (Bauman, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên ...) học viên học tập tại mỗi trường được xét 01suất học bổng/01 đợt xét.

          b) Học viên Bạn Lào và CamPuChia

          - Năm thứ nhất, hai, ba    : 02 suất (Lào 1 suất, CPC 1 suất)

          - Năm thứ tư, năm           : 02 suất (Lào 1 suất, CPC 1 suất)

          1.1.2. Học viên cao đẳng:

- Năm thứ nhất, hai          : 01 suất

- Năm thứ ba                   : 01 suất

                             - Học viên Bạn Lào và CampuChia (nếu có): 02 suất (Lào 1 suất, CampuChia 1 suất). 

          1.2.  Đợt 2:

          1.2.1.  Học viên đại học:

          a)  Học viên Việt Nam

- Năm thứ nhất   : 06 suất  (Ngành cơ : 3 suất; Ngành điện: 3 suất)

- Năm thứ hai     : 06 suất  (Ngành cơ : 3 suất; Ngành điện: 3 suất)

- Năm thứ ba      : 04 suất  (Ngành cơ : 2 suất; Ngành điện: 2 suất)

- Năm thứ tư      : 04 suất  (Ngành cơ : 2 suất; Ngành điện: 2 suất)

- Học viên liên kết đào tạo với nước ngoài và các trường đại học ngoài quân đội (Bauman, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên ...) học viên học tập tại mỗi trường được xét 01suất học bổng/01 đợt xét.

          b) Học viên Bạn Lào và CamPuChia

          - Năm thứ nhất, hai : 02 suất (Lào 1 suất, CPC 1 suất)

          - Năm thứ ba, tư              : 02 suất (Lào 1 suất, CPC 1 suất)

          1.2.2.  Học viên cao đẳng:

- Năm thứ nhất                : 01 suất

- Năm thứ hai                   : 01 suất

- Học viên Bạn Lào và CampuChia (nếu có): 02 suất (Lào 1 suất, CampuChia 1 suất).

         

2. Số lượng được thưởng khuyến khích:

          2.1.  Đợt 1: 

          2.1.1.  Học viên Chuyển cấp đại học

          - Năm thứ nhất       : 01 suất.

          - Năm thứ hai         : 01 suất.

              - Năm thứ ba         : 01 suất.

          2.1.2.  Học viên Chuyển loại kỹ sư (nếu có học viên): 01 suất

          2.2. Đợt 2:    

          2.2.1. Học viên Chuyển cấp đại học

                   - Năm thứ nhất       : 01 suất.

                   - Năm thứ hai         : 01 suất.

          2.2.2.  Học viên Chuyển loại kỹ sư (nếu có học viên): 01 suất

          Riêng học viên Bạn Lào và CampuChia học chuyển cấp đại học mỗi đợt được xét 01 suất.

          Điều 6. Tổ chức xét chọn.

          Việc xét chọn học viên được cấp học bổng, thưởng khuyến khích do Hội đồng Học viện quyết định. Hội đồng gồm:

Chủ tịch      : Giám đốc Học viện;

Phó chủ tịch         : Chính uỷ, các đồng chí phó Giám đốc Học viện, phó Chính ủy;

Ủy viên thư ký       : Trưởng phòng Đào tạo;

Các uỷ viên :         - Chủ nhiệm chính trị;

                             - Trưởng ban Cán bộ;

                             - Trưởng ban Thanh niên;

                             - Hệ trưởng các Hệ quản lý học viên;

                             - Tiểu đoàn trưởng các Tiểu đoàn quản lý học viên;

                             - Trưởng ban Quản lý đào tạo và một số trợ lý phòng Đào tạo.

          Các Hệ, Tiểu đoàn quản lý học viên lập danh sách đề nghị xét cấp học bổng, thưởng khuyến khích gửi lên Hội đồng cấp Học viện (qua ban Quản lý đào tạo/ Phòng Đào tạo)     (có mẫu kèm theo).

          Điều 7. Ra quyết định.

          Học viện ra quyết định cấp học bổng, thưởng khuyến khích cho học viên căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng Học viện./.

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                     (đã ký)

 Thiếu tướng Phạm Thế Long

  
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0