Giới thiệu chung

Cơ cấu tổ chức:

Tổ chức đoàn trong Học viện được thành lập tại các đơn vị cơ sở, gồm 23 tổ chức đoàn với khoảng 5000 đoàn viên thanh niên.

Chức năng, nhiệm vụ:

- Giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng XHCN, lòng yêu nước và truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội, ý thức công dân, trách nhiệm quân dân, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên thanh niên.

- Tổ chức hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Chủ động, tích cực tham gia có hiệu quả vào các hoạt động chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá ở đơn vị, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết những nguyện vọng, quyền lợi chính đáng hợp pháp của thanh niên.

- Quan hệ với tổ chức Đoàn địa phương nơi đóng quân, tổ chức các hoạt động phối hợp giữa thanh niên trong và ngoài quân đội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị và địa phương, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở địa phương nơi đóng quan và chăm sóc, giáo dục bảo vệ thiếu niên và nhi đồng.

- Đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và tích cực tham gia xây dựng Đảng.


 
Hình ảnh tiêu biểu
 
Bản quyền thuộc về Trung tâm CNTT - Học viện Kỹ thuật Quân sự   |  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng  |  Thỏa Thuận về Dịch Vụ  Xhtml 1.0  CSS 2.0